Reviews

Depression

મા. ડો. તેજસભાઈ પટેલતા. ૦૮/૦૪/૨૦૨૧ ન્યુરોસાયક્યાટ્રીસ્ટ

ખુબ ખુબ આભાર,

હું સને ૨૦૧૩ થી ડિપ્રેશનનો શિકાર થયેલ હતો અને મારી આપની સાથે આપના એક જુના દર્દી ધ્વારા આપ ગાંધીનગર સિવિલમાં સેવા આપતા હતા ત્યારે મુલાકાત થઈ હતી. તે પહેલા મે ઘણા બધા સાયકયાટ્રીસ્ટ પાસે સારવાર કરાવેલ હતી પરંતુ મને જોઇયે તેવું પરિણામ મળેલ નહોતું.

આખા દિવસ દરમ્યાન મને પાંચ થી છ વાર આપઘાત કરવાનો વિચાર આવ્યો હતો. પરંતુ કુદરતની મહેરબાની થી હું તેની સામે જંગ લડતો રહ્યો હતો જ્યારે આપની મુલાકાત થયા પછી આપે મારી બીમારીની સંપૂર્ણ વિગતો મારી પાસેથી જાણી અને મારી સારવાર શરૂ કરેલ જે માત્ર છ આઠ મહિના ચાલેલ હશે અને મને ૯૦% જેટલો ફાયદો થયેલ ત્યારબાદ મારી સારવાર ડો.ની સલાહથી બંધ કરી દેવામાં આવેલી પરંતુ સંજોગો સંપૂર્ણ પણે મારી આજુબાજુના સારા ન હોવાથી મને દૂરી ૨૦૧૯ માં અતિ તીવ્રતાથી ખરાબ વિચારો ચાલુ થયેલ જેથી મે આપનો સંપર્ક કરતાં આપે મારી સારવાર ચાલુ કરેલ છે.

હાલમાં હું સંપૂર્ણ ૧૦૦% સ્વસ્થ છું. અને માસિક વ્યાજબી રૂપિયાના ખર્ચ થી મને સારું થઈ ગયેલ છે, જેથી આપનો આભારી છું.

જ્યારે માણસને આવા પ્રકારની બીમારી હોય ત્યારે ઘર-પરિવાર તેના બાહ્ય લક્ષણો ન હોવાથી અને તેઓને આવી બીમારીનો અનુભવ ન હોવાથી સમજી શકતા નથી ત્યારે દર્દીને માત્ર ને માત્ર આપના જેવા કુશળ તબીબ જ સમજી શકતા હોય છે. જેનું પરિણામ સારું મળતું હોય છે. પરંતુ ખાસ વાત એ છે કે પહેલા તો દર્દીએ હિમ્મત ન હારવી જોઇએ, બીજું ડો. ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ મૂકવો જોઈએ અને તેમની સલાહ પ્રમાણે સારવાર કરાવવી જોઈએ. પણ હાલમાં અમુક દર્દીઓ જાતે એવું માનવા લાગે છે કે મને ડો. પોતાના સ્વાર્થ માટે દવાનો આદિ બનાવી દીધો છે. અને તેમાં ક્યારેક વાત નીકળે તો પરિવાર તેમજ આજુબાજુના સબંધીઓ તેમાં સૂર પૂરાવતાં હોય છે, જે ભવિષ્યમાં દર્દી માટે ખુબજ ઘાતક સાબિત થાય છે. છેલ્લે મારા જેવા દર્દીઓ ને વિનંતી કરું છું કે હાલના જમાનામાં ઘણા બધાં ડો. માનવતાવાદી અને સાચી સારવાર કરતાં હોય છે. ફક્ત આપણે ઓળખવા પડે, બાકી બધુ જ તેમની સારવારથી સારું થઈ જાય છે.

હું દરેકને સંદેશ આપું છું કે બીમારીથી ગભરાવું નહીં સારા અને સાચા ડો. (જેવા કે તેજસભાઈ ) પાસે દિલખોલી તકલીફ જણાવવી અને ડો. ઉપર સંપૂર્ણ ભરોસો રાખી સારવાર સંપૂર્ણ કરાવવી અને માત્ર ઊંઘવા માટે ડો. દવાઓ આપે છે.તે વિચાર સંપૂર્ણ મનમાંથી કાઢી નાખવો જોઈએ તમામ બીમારીઓ દ્રઢ મનોબળ અને ડો. ઉપરના વિશ્વાસથી મટી જાય છે. તેની હું મારા અનુભવથી ખાત્રી આપું છું.

ડો. સાહેબનો દિલથી આભાર માનું છું.

લી.

આપનો 1 દર્દી

ગોતા વોડાફોન ટાવર પાછળ અમદાવાદ- ૬૧

યોગ્ય જરુરીયાતવાળા કેસમાં બીજા દર્દીને મદદરુપ થવા માટે ઉપરના દર્દીના મોબાઈલ નંબર અને વિગતો સાથેની વાતચીત કરાવી શકાય છે, તે માટે ડોક્ટર સરનો કૉન્ટૅક્ટ કરવો.

Anxiety - Depression

नम#ते डॉ)टर तेजस,

27 years, Male

जब म १0 ० मह4ने पहले आपसे consulta*on के 9लए 9मला, तब मेर4 हालत ऐसी थी क? कोई मझु मे ेर4 तकल4फ़ से बाहर Eनकले। मझु बेहुत Gयादा नकाराJमक सोच आ रह4 थी, जसै े Mक घबरा जाना, मेरा शर4र ठंडा-गरम हो जाना, मेरा सीर भार4 हो जाना, छाती भार4 हो जाना; सब एक साथ होने लगा और जब इसक? शYुआत हुई, उस समय म0मेर4 नौकर4 पे था जब मझु अे चानक #वाँस लेने मई तकल4फ़ होने लगी और मझु पे सीना आने लगा। तभी मई अपनी नौकर4 से Eनकल के एक डॉ)टर से 9मला, तब मेरे प_स और BP बहु त Gयादा था। तब डॉ)टर ने मझु जे _द4 Cardiologist से 9मलने को कहा और उ`हaने कहा क? मझु े BP क? तकल4फ़ है तभ अलग अलग बहु त सारे test करवाने को बोला, मझु भे तb करवाया गया और मेर4 सारवार शcु कर द4। लेMकन मेर4 घबराहट और मेरा दर वसै ा ह4 रहा, उसके दस बारा dदन बाद सब नोमलe होने लगा तो म ह0 ॉि#पटल से घर आ गया। लेMकन ये घबराहट और #वाँस लेने मई तकल4फ़ होनी, शर4र ठंडा-गरम होना मेरे रोज़ मेर4 िज़ंदगी का एक भाग बन गया था। उसके बाद मई मझु धे ीरे-धीरे मेरा परूा dदन ख़राब और नकाराJमक सोच शcु हो गयी, और उसके बाद परूे dदन नौकर4 पर भी वसै े ह4 नकाराJमक ख़याल आने लगे, और मझु आे JमहJया करने के ख़याल आने लगे।

Mफर म ड0 ॉ)टर तजे स से 9मला, और वाहा से सारवार ल4 और उसके १० मह4ने बाद ह4 म 0 lबलकुल ठmक हो गया और उनसे 9मलके पता चला Mक मझु के ोई BP या प_स क? बीमार4 थी ह4 नह4ं, बि_क मझु े Anxiety थी और उसके करन मझु ने काराJमक ख़याल आने लगे थे िजससे मई घबरा जाता था। डॉ)टर तजे स से 9मलने के बाद म l 0 बलकुल ठmक हूँ, म l 0 बना कोई डर क? घर से बाहर Eनकलता हूँ और रोज़ सबु ह चलने भी जाता हूँ, योग-nयान करता हूँ, उनक? दवाई Eनय9मत लेने से मई खाना भी अpछे से खा पता हूँ। इस9लए म इ0 न सभी चीजa से बाहर Eनकल पाया हूँ, ख़ास करके म अ0 पने आपको अकेले नह4ं रखता हूँ और अपने मन को कोई काम म q0 य#त रखता हूँ और अपने पrरवार से 9मल-झू ल कर रहता हूँ, अpछm बातs करता हूँ, खशु रहता हूँ।

आपको भी यह जानना ज़cर4 है Mक नकाराJमक और सकाराJमक ख़याल आना िज़ंदगी का एक भाग है, कोई भी qयि)त को नकाराJमक और सकाराJमक ख़याल आते रहते है यह उसके उtपर है क? आप अपने dदमाग़ म0Mकतना लेते हो। इसी9लए नकाराJमक सोच का रा#ता यह है Mक आप अपने काम म q0 य#त रहे, comedy serial अथवा movies देखे और हमेशा खशु रहने क? को9शश करो। Eनय9मत दवा लेने के बाद मझु ले गा क? म ब0 हु त #व#त हूँ, इसी9लए याद रखे Mक डॉ)टर क? दवाई लेना ना छोड़।

ध`यवाद

नम#ते डॉ)टर तेजस,

58 years, Female

म क0 ई dदनो से मान9सक पीड़ा म0थी, मेरे सोच और wवचार सबके साथ नह4ं 9मलत थे े, म0 संय)त प ु rरवार म र0 हती थी इसी9लए मझु पे rरवार के rरxतa से तकल4फ़ हु आ करती थी। म0 सीधी और सरल #yी हूँ, मझु के ोई कुछ कह देता तो मेरा मन ज_द4 ह4 दखी ु हो जाता था, और इस भावकु zा के कारण मझु बे हु त तकल4फ़ पड़ती थी, इसी9लए म अ0 पनी मन क? बात Mकसी से कह नह4ं सकती थी। मझु ऐे सा लगता था Mक अगर मेर4 बातs Mकसी को अpछm ना लगे तो? )यM ूँक सबके #वभाव और }याल एक जसै े नह4ं होत हे ै, और यह4 सारे }याल मझु े रातको बहु त सतात थे े िजससे मेर4 नींद भी परू4 नह4ं हु आ करती थी। हमारे मन क? बात सभी लोग नह4ं समझ सकते और मझु ऐे सा लगता था Mक लोग मेरे बारे म )य ै ा सोचsगे )या कहsगे, पर हमसे Mकसी को कुछ फ़रक नह4ं पड़ता है, िजनके wवचार हमसे नह4ं 9मलत हे मs उनसे दरू ह4 रहना चाइए।

Mफर एक dदन मझु डे ॉ)टर तजे स 9मले और मझु औे र मेरे मन को वाचा 9मल4, मेरे मन को शांत करने के 9लए मन0 े दवाई शcु क? िजसके असर से मन0 े नए ~िटकोण Äाtत Mकए। मझु े बहु त फ़रक पड़ा, मझु अे pछm नींद और अpछे ख़याल भी आने लगे और इन तकल4फ़ भरे दE ुनया म जै ीने के 9लए जसै े भगवान ने मझु आे शीवाeद dदया हो।

“तंन िजतना Mफरता है उतना #व#थ रहता है, और मन िजतना #थीर रहता है उतना #व#थ रहता है।“ “हमार4 आJमा यह जानती है Mक सह4 और गलत )या है, चनु ौती तो मन को मानने और समझाने क? होती है। िजतना मन को समझाएँगे उतना ह4 Gयादा अpछा रहेगा।“

मन0 े सीखा Mक हमs अपने मन क? बातs खलु कर बाँटनी चाdहए, और हमs अपनी भावनाओ कं ो सह4 तर4के से अ9भqय)त करना चाdहए। धीरे-धीरे सब बदलता रहता है, Mफर चाहे इंसान हो या समय हो, इसी9लए हमs बहु त Mफ़É नह4ं करनी चाइए। डॉ)टर तजे स का बहु त आभार क? मेरे जसै े कई इंसान मन के हारे हु ए लोगa को आपने जीने क? राह बताई है।

कभी पढ़े हु ए प#ुतक से Gयादा आपके जीवन म0आए हु ए संझोग और मि ुxकल पrरि#थEत Gयादा अनभु व करवात हे ै- और यह4 सJय है।

ध`यवाद

Panic Disorder

મે ૨૦૨૧

ડો. તેજસ પટેલ

શાંતિ ક્લિનીક,

સૌ પ્રથમ તો મને મારી માનસિક બીમારીમાથી સજાં કરવા બદલ હું ડો. તેજસ પટેલ નો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું.

હું લગભગ છેલ્લા બે વર્ષથી Anxiexy ની બીમારીથી પીડાતો હતો અને તેમાં મારે શું કરવું તે મને કઈ જ ખબર પડતી નહોતી. આજથી લગભગ બે વર્ષ પહેલા મને પહેલી વખત પેનિક એટેક આવ્યો હતો. અને જેમાં મને એકસાથે ઘણા બધા શારીરિક લક્ષણો જોવા મળ્યાં હતા. જેવા કે છાતીમાં દુખાવો,ગળું સુકાઈ જવું,વારંવાર બાથરૂમ જવું, હાથ,પગમાં ઝણઝણાટી થવી,ધબકારા વધી જવા ચક્કર આવવા,છાતીમાં બળતરા થવી, હાથ-પગ ઠંડા પડી જવા,શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડવી,વગેરે। એ દિવસે તો મને એવું લાગ્યું હતું કે મને હાર્ટ એટેક આવ્યો છે. જેથી હું તુરંત જ મારા ઘરની નજીક આવેલ KD હૉસ્પિટલમાં EMERGANCY માં ગયો અને ત્યાં મારી તપાસ કરી મારા બધા રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યા જે બધા જ રિપોર્ટ નોર્મલ હતાં. મને મનમાં એવું લાગ્યું કે મારા બધા જ રિપોર્ટ નોર્મલ છે. તો મને આ શું થઈ રહ્યું છે. મને કઈજ સમજાતું નહોતું.

તે પછી છેલ્લા બે વર્ષમાં આવાં પેનિક એટેક વારંવાર આવવા લાગ્યા અને તેમાં બીજા શારીરિક લક્ષણો પણ વધવા લાગ્યા જેવા કે સતત ૧ મહિના સુધી માથું દુખવું, ઊંઘ ન આવવી, ઊંઘમાં જ ધબકારા વધી જવા, ઊંઘમાં જ પરસેવો થવો, ઊંઘવા માટે આંખ બંધ કરું તો એવું લાગે છે કે કોઈ માથા પર સખત પ્રેશર આપે છે, આખો દિવસ ચક્કર આવતા હોય તેવું લાગવું.

આવું બધુ થતું હોવાથી આ દરમ્યાન હું ખુબ જ ડરવા લાગ્યો, જેમ કે ઘરની બહાર ના નીકળવું, ચાલવા ન જવું, ક્યાય પણ ફરવા ન જવું, પરિવાર સાથે સરખી રીતે વાત ન કરવી, કોઈ પણ સામાજિક પ્રસંગમાં ના જવું, કેમ કે મને હંમેશા ડર રહેતો હતો કે મને હમણાં પેનિક એટેક આવશે કે કાઈ થશે તો મારૂ શું થશે? મારી નોકરીમાં પણ આના લીધે ખુબજ રજાઓ પડતી હતી. કેમ કે મને આખો દિવસ એવો જ ડર સતાવતો હતો કે ઘરની બહાર નીકળીશ અને મને કાઇ થશે તો મને હોસ્પિટલ કોણ લઈ જશે.? છેલ્લા બે વર્ષથી મારી જીંદગી સાવ બદલાઈ ગઈ હોય એવું લાગતું હતું.

આવું થવાને લીધે હું વારંવાર હોસ્પિટલ જવા લાગ્યો અને શરીર ના રિપોર્ટ કરાવા લાગ્યો અને જ્યાં મારા બધા જ રિપોર્ટ નોર્મલ આવતા હતા. અને હું રિપોર્ટ પાછળ ખુબ જ પૈસા બગાડવા લાગ્યો.

ત્યારબાદ મને સમજાયું કે મારી આ બીમારી માનસિક બીમારી છે. અને મારે માનસિક રોગના ડોક્ટરને બતાવવું જોઈએ. સૌ પ્રથમ મારા મનમાં પણ એવો વિચાર આવ્યો કે માનસિક રોગના ડોક્ટર પાસે જવાથી આપણે ગાંડા તો નહીં થઈ જઇએ ને.

ત્યારબાદ મે માનસિક રોગના સારા ડોક્ટરની તપાસ શરૂ કરી અને મને મારા ઘરની નજીક ડો.તેજસ પટેલ વિષે જાણવા મળ્યું. તા. ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧ ના રોજ સૌ પ્રથમ વખત મે ડો. તેજસ પટેલને બતાવ્યુ અને મારી બધી જ તકલીફ વિષે કહ્યું. અને તેમણે સંપૂર્ણ ટાઈમ આપીને ખુબ જ શાંતિ થી મને સાંભળ્યો. અને મારી બીમારીને જાણવા માટે તેમણે પુરતો સમય લીધો. મારી જિંદગીમાં સૌ પ્રથમ એવા ડોક્ટર જોયા કે જેને એક દર્દીને આટલો સમય આપ્યો હોય તે પણ આવી CORONA ની વિકટ પરિસ્થિતિમાં.

મારી સંપૂર્ણ તપાસ કર્યા બાદ તેમને મને મારી બિમારી વિશે સમજાવ્યું અને તેને લગતી મારી દવા ચાલુ કરી. તેમની દવા ચાલુ કર્યા બાદ આજ દિવસ સુધી મને એક પણ વાર પેનિક એટેક આવ્યો નથી. તથા મારી બીમારીના કોઈ લક્ષણો જોવા મળતા નથી.

દવા ચાલુ કર્યા બાદ મને ઘણો બધો ફાયદો થયો જેવો કે હું ખુબ જ ખુશ રહેવા લાગ્યો, રોજ યોગ કરવા લાગ્યો, રોજ ચાલવા જવા લાગ્યો, સામાજિક પ્રસંગમાં જવા લાગ્યો.

આજે મને દવા ચાલુ કર્યા પછી લગભગ ચાર મહિના થઈ ગયા છે. પણ આજ દિવસ સુધી મને મારી બિમારી ને લગતા કોઈ પણ લક્ષણો લાગતા નથી અને મને ધીરે ધીરે એવું લાગવા લાગ્યું કે

મને કોઈ બિમારી હતી જ નહી. ઘણાં લોકો માનસિક રોગની દવા ચાલુ કર્યા પછી બંધ કરી દેતા હોય છે પણ તેવું ના કરવું જોઈએ. જ્યા સુધી ડૉક્ટર સલાહ ન આપે ત્યાં સુધી દવા બંધ ન કરવી જોઈએ. ડો. તેજસ પટેલને મળ્યા પછી મને એવું લાગ્યું કે માણસના શરીરમાં 80% રોગ તો હોતા જ નથી બસ આતો માનસિક તકલીફ ના લીધે જ થતું હોય છે.

“ THANKS TO DR.TEJAS PATEL FOR CHANGE MY LIFE “

લિ. આપનો 1 દર્દી

ગોતા, અમદાવાદ

યોગ્ય જરુરીયાતવાળા કેસમાં બીજા દર્દીને મદદરુપ થવા માટે ઉપરના દર્દીના મોબાઈલ નંબર અને વિગતો સાથેની વાતચીત કરાવી શકાય છે, તે માટે ડોક્ટર સરનો કૉન્ટૅક્ટ કરવો.

આભાર

Dr Tejas Patel Best Sexologist n Psychiatrist in Ahmedabad, Excellent Doctor which I have met. he always try to see intrest of patient n good psychiatrist.Doctor is overall good experience. l have ever seen and treat with his good knowledge

Chandresh Datania

Excellent doctor which i have met. He treated my father very well. He is very humble and helpful. He always try to see interest of patient. He helped me personally for my medical issues by suggesting good doctors for me and my family members. We wish Great success to him/p>

Divyant. shah Shah

Thank you to Dr. Tejas patel. He is treated well to me like family member or brother. They listen to me very clearly and revrt to me very respond with lots of suggestion.He is always me to motivate and guide every stage. Hope now I will complete my treatment very soon.Thanks again to Dr. Tejas patel. Regards. Vimal prajapati.

vimal prajapati

I happen to be Dr.Tejas's friend and have referred some of my contacts to Dr.Tejas Patel for the treatment. They were really happy with Dr. Tejas Patel's consultation and treatment. They are now enjoying healthy and happy life and thanked me for referring them to Dr. Tejas. I'm grateful to Dr. Tejas and want to share sincere gratitude for giving personal attention to my references. Thank you so much Dr. Tejas Patel.

Pratik Patel

Awesome experience for one of my relative for the treatment of Depression & Anxiety related problems . The way Dr. Tejash Patel counseling the patient that is best medicine, 80% result comes with regular siting ( Counseling) only.... medicine can be rx by any drs, but to identify the root cause for the all problems, & connect with the patient like more than as a family, that comfort you will get by Dr. Tejash.... He is not only a Psychiatrist but gem good humanbeing also who takes very reasonable fees for his siting as well OPD also, & specially he listen to you very calmly & give all ans for all your query, he will guide you properly how to overcome by involving yourself in other activities as well. Sir, Thanks a lot. 🙏🙏🙏

Neerav Trivedi

Struggling from the pasts which walk around my mind all the day, the abnormal thoughts & feel alone is part of my life. Also suffering from IBS -the gastric problem related to stress which goes wrong with this freaking thoughts untill I meet Dr. Tejas Sir, only two tablets and lots of care with mindfulness advise works like magic. I feel much happier within just 5 days. Moreover, anything I worried about I just call and he answers everytime with no hesitation. The best doctor that I had ever met.fees is upto satisfaction not too high, medicines provided inside the clinic at very affordable rate. 3 months passed away, now decreasing medicines to almost half doses. Thanks Doctor for bringing me out from this. Highly recommended who need psychiatry resolutions.

Jacky Morwal

Nice psychiatry clinic with well behaving staff. Here you get Proper guidance and best advise for long time mind related problems. Whether to continue medicine, how dosage and medicine should be gradually tapered off. . In some cases long term medicine is necessary while in some cases medicine can be tapered off with supervision along with counselling.. Highly recommended. .. .do visit once for another opinion at least. ..

kokilaben patel

Highly impressed with the course of the treatment along with calm and precise explanations.The best part is ,he actually understands the root cause of the problem and don’t makes you feel that we are a patient, he actually treats the patient with the feeling of a friend.

Dr. Priyank

Good psychiatrist. Doctor is very calm and keen to listen patients, their problems and observe their behaviour. Psychological sessions are also available along psychiatric treatment.

shah krunal

Really a good psychiatrist I have ever seen and treat with his good knowledge and I will recommend everyone to visit at least once if they are looking for best psychiatrist

narottam gupta